Mitutoyo korea Corporation 로고 - 홈으로 이동

회사개요

20180502_091704_every1.png

기업 정보

 상호명

 한국미쓰도요주식회사 (Mitutoyo Korea Corporation)

 창립일

 1994년 7월 1일

 자본금

 10억원

 대표이사

 츠츠미 요시오

 사업 내용

 업태: 도매, 서비스          종목: 정밀 측정 기기 판매 및 수리

 본사

 경기도 군포시 엘에스로 153-8

 부산 지사

 부산광역시 강서구 유통단지1로 49번길 8

 대구 지사

 대구광역시 달서구 성서공단로 217 대구비즈니스센터 301호

 

Corporate Brochure

 

        20170522_043232_01.png  Global Mitutoyo                      20170522_043302_02.png  Mitutoyo Korea

 

Corporate PR movie